Jump to content
Chinese-forums.com
Learn Chinese in China

家有儿女 Vocab and Anki Decks


markhavemann
 Share

Recommended Posts

Since lots of people have been interested in the Transcription Project over the years, but transcripts and subs aren't all that useful by themselves, here's my first little effort to do a little more with them, and make starting to watch TV shows more accessible for people.

 

I'll do more episodes over time, and maybe some other TV shows and possibly sentence decks with audio if people are interested.

 

家有儿女 S01 E01

 

Anki Deck:

📚b2A《家有儿女S01E01》- Flashcards.apkg

Or on Google Drive here

 

If you want to see what the Anki cards look like you can see the cards in this post. Feel free to change them yourself though.

 

Vocabulary Stats:

Spoiler

Total  unique words: 670
HSK 1: 175
HSK 2: 127
HSK 3: 77
HSK 4: 44
HSK 5: 40
HSK 6: 21
HSK Advanced: 69
Non HSK: 153

 

Vocabulary List (in order of appearance):

Raw .tsv so you can do whatever you want with it:📚b2A《家有儿女S01E01》- Flashcards.txt

 

Spoiler
Word Pinyin HKS Level Occurrences
HSK 1 100
愿意 yuàn yì HSK 2 5
zuò HSK 1 10
HSK 1 138
老婆 lǎo pó HSK 4 2
ma HSK 1 19
de HSK 1 95
老公 lǎo gōng HSK 4 1
当然 dāng rán HSK 3 4
le HSK 1 78
  14
老师 lǎo shī HSK 1 1
ràng HSK 2 10
HSK 1 39
HSK 1 23
tàng HSK 6 1
是不是 shì bù shì HSK 1 2
yòu HSK 2 4
调皮 tiáo pí HSK 4 1
yǒu HSK 1 17
HSK 1 17
淘气 táo qì HSK Advanced 1
儿子 ér zi HSK 1 2
jiào HSK 1 4
刘星 liú xīng   9
  3
加利福尼亚 Jiā lì fú ní yà 3
大蜘蛛 dà zhī zhū   1
yǎo HSK 5 8
听话 tīng huà HSK Advanced 2
小雨 xiǎo yǔ   6
过来 guo lai HSK 2 4
zhè HSK 1 27
shì HSK 1 34
zài HSK 1 24
美国 Měi guó   3
出生 chū shēng HSK 2 1
夏雨 xià yǔ   1
wán   2
ba HSK 1 25
HSK 1 7
女儿 nǚ ér HSK 1 1
夏雪 xià xuě   1
一直 yī zhí HSK 2 2
爷爷 yé ye HSK 1 7
jiā HSK 1 16
长大 zhǎng dà HSK 2 2
不是 bù shì   5
你们 nǐ men HSK 1 17
虽然 suī rán HSK 2 1
没有 méi yǒu HSK 1 8
共同 gòng tóng HSK 3 3
但是 dàn shì HSK 2 2
爸爸 bà ba   6
妈妈 mā ma   9
我们 wǒ men HSK 1 6
重组 chóng zǔ HSK 6 1
家庭 jiā tíng HSK 2 1
幸福 xìng fú HSK 3 1
生活 shēng huó HSK 2 2
就要 jiù yào HSK 2 1
开始 kāi shǐ HSK 3 2
等会儿 děng huì r   1
hái HSK 1 17
méi HSK 1 16
shuì HSK 1 23
wán HSK 2 2
ne HSK 1 11
qiáo HSK 5 6
咱俩 pǐn wèi   1
结婚 jié hūn HSK 3 1
gāng HSK 2 2
liǎng HSK 1 5
yuè HSK 1 1
孩子 hái zi HSK 1 13
jiù HSK 1 24
hǎo HSK 1 28
děi HSK 2 13
gēn HSK 1 5
qīn HSK 3 1
兄弟 xiōng dì HSK 4 1
似的 shì de HSK 4 2
duō HSK 1 10
ā HSK 2 34
如果 rú guǒ HSK 2 1
gèng HSK 2 4
什么 shén me HSK 1 13
意思 yì si HSK 2 2
xiǎng HSK 1 14
zài HSK 1 4
shēng HSK 2 1
HSK 1 17
干脆 gān cuì HSK 5 2
HSK 3 11
小雪 Xiǎo xuě   25
cóng HSK 1 2
HSK 1 20
HSK 1 14
jiē HSK 2 2
一块 yī kuài   4
zhù HSK 1 2
tóu HSK 2 3
yáng HSK 3 2
gǎn HSK 3 1
sān HSK 1 7
hōng HSK Advanced 1
dāng HSK 2 6
gǎn HSK 3 2
HSK 1 34
目前 mù qián HSK 3 1
中国 Zhōng guó HSK 1 1
最多 zuì duō   1
HSK 5 1
zhe HSK 1 8
diǎn HSK 1 6
有点 yǒu diǎn   4
zǒu HSK 1 8
dòng HSK 1 2
HSK 1 2
哪个 nǎ ge   1
这个 zhè ge   11
就是 jiù shì HSK 3 10
闺女 guī nǚ HSK Advanced 4
至于 zhì yú HSK 6 2
这么 zhè me HSK 2 5
正式 zhèng shì HSK 3 1
多大 duō dà   1
shì HSK 1 3
必须 bì xū HSK 2 3
看看 kàn kan   5
自打 zì dǎ   1
HSK Advanced 3
以后 yǐ hòu HSK 2 8
品位 pǐn wèi HSK Advanced 1
增高 zēng gāo   1
而且 ér qiě HSK 2 3
越来越 yuè lái yuè HSK 2 1
shuài HSK 4 1
děng HSK 1 3
lái HSK 1 47
之后 zhī hòu HSK 4 1
打扮 dǎ ban HSK 5 2
没问题 méi wèn tí   3
niáng HSK Advanced 1
liǎ HSK 4 9
可就 kě jiù   1
天天 tiān tiān   1
朝夕 zhāo xī   1
相处 xiāng chǔ HSK 4 1
怎么样 zěn me yàng HSK 2 1
心里 xīn li HSK 2 2
准备 zhǔn bèi HSK 1 5
战斗 zhàn dòu HSK 4 1
zhēn HSK 1 10
HSK 6 5
害怕 hài pà HSK 3 1
duì HSK 1 12
信心 xìn xīn HSK 2 1
觉得 jué de HSK 1 3
HSK 1 2
照顾 zhào gu HSK 2 1
重症 zhòng zhèng 1
病房 bìng fáng HSK 6 1
病人 bìng rén HSK 1 1
任务 rèn wu HSK 3 1
dōu HSK 1 21
艰巨 jiān jù HSK Advanced 1
比喻 bǐ yù HSK Advanced 1
HSK 5 2
一点 yī diǎn   4
想象力 xiǎng xiàng lì 1
gěi HSK 1 16
想像力 xiǎng xiàng lì 1
诗意 shī yì   1
可爱 kě ài HSK 2 1
母亲 mǔ qīn HSK 3 1
伟大 wěi dà HSK 3 1
母爱 mǔ ài   1
太阳 tài yang HSK 2 1
底下 dǐ xia HSK 3 2
zuì HSK 1 2
光辉 guāng huī HSK 6 1
shǒu HSK 1 1
bèi HSK 3 3
虫子 chóng zi HSK 4 1
  2
怎么回事 zěn me huí shì 1
HSK 4 28
蚊子 wén zi HSK Advanced 4
náo HSK Advanced 2
可怜 kě lián HSK 5 2
为什么 wèi shén me HSK 2 5
zhǐ HSK 2 2
bié HSK 1 6
胡说 hú shuō HSK Advanced 2
怎么 zěn me HSK 1 7
kān HSK 1 5
对不对 duì bù duì   2
知道 zhī dào HSK 1 3
因为 yīn wèi HSK 2 3
xuè HSK 3 5
tián HSK 3 2
chòu HSK 5 1
wén HSK 2 1
这儿 zhè r HSK 1 4
HSK 1 3
chī HSK 1 13
kuài HSK 1 9
huàn HSK 2 3
衣服 yī fu HSK 1 2
gāi HSK 2 1
上学 shàng xué HSK 1 3
不想 bù xiǎng   3
睡觉 shuì jiào HSK 1 1
时差 shí chā   3
dǎo HSK 2 3
shéi HSK 1 5
瞎说八道 xiā shuō bā dào 1
回来 huí lai HSK 1 6
bǎi HSK 1 1
八十 bā shí   2
tiān HSK 1 3
rén HSK 1 5
地球 dì qiú HSK 2 1
环游 huán yóu   1
一周 yī kuài   1
guò HSK 1 9
dāi HSK 5 1
HSK 1 3
nián HSK 1 3
人家 rén jiā HSK 4 4
dǒng HSK 2 2
老妈 lǎo mā   2
老爸 lǎo bà   1
老弟 lǎo dì   1
shǎo HSK 1 2
记住 jì zhu HSK 1 2
当着 dāng zhe HSK Advanced 1
弟弟 dāng   2
不许 bù xǔ HSK 5 4
lǎo HSK 1 2
英文 Yīng wén HSK 2 1
纯正 chún zhèng 1
中文 Zhōng wén HSK 1 1
听见 tīng jiàn HSK 1 2
收到 shōu dào HSK 2 1
不过 bù guò HSK 2 1
告诉 gào sù HSK 1 6
jiàn HSK 2 1
刚才 gāng cái HSK 2 2
看见 kàn jiàn HSK 1 2
HSK 1 4
tiáo HSK 2 3
tuǐ HSK 2 2
家伙 jiā huo HSK Advanced 1
héng HSK 6 2
HSK 2 2
jìn HSK 1 2
沙发 shā fā HSK 3 1
蜘蛛 zhī zhū   2
那是 nà shi   2
早晨 zǎo chén HSK 2 1
起来 qǐ lai HSK 1 3
mǎi HSK 1 2
huó HSK 3 3
螃蟹 páng xiè   3
Xià   4
东海 Dōng Hǎi   3
真心 zhēn xīn HSK Advanced 1
欢迎 huān yíng HSK 2 8
咱们 zán men HSK 2 13
Xīn HSK 1 2
才能 cái néng HSK 3 2
suàn HSK 2 1
完整 wán zhěng HSK 3 1
一定 yī dìng HSK 2 3
huì HSK 1 3
如实 rú shí HSK Advanced 1
转达 zhuǎn dá HSK Advanced 1
ài HSK 1 3
HSK 1 3
shāng HSK 3 5
记得 jì de HSK 1 1
应该 yīng gāi HSK 2 2
西红柿 xī hóng shì HSK 5 2
鸡蛋 jī dàn HSK 1 4
还有 hái yǒu HSK 1 5
什么事 shén me shì 2
来着 lái zhe   1
紧张 jǐn zhāng HSK 3 3
去你的 qù nǐ de   1
心跳 xīn tiào   1
  1
没事 méi shì   1
HSK Advanced 1
小子 xiǎo zǐ   1
从来没 cóng lái méi 1
yāo HSK 1 4
保证 bǎo zhèng HSK 3 2
这种 zhè zhǒng 2
感觉 gǎn jué HSK 2 2
特别 tè bié HSK 2 4
de HSK 1 1
文静 wén jìng   2
礼貌 lǐ mào HSK 5 1
教养 jiào yǎng HSK Advanced 1
典型 diǎn xíng HSK 4 1
guāi HSK Advanced 10
HSK 1 4
学校 xué xiào HSK 1 1
尖子生 jiān zi shēng 1
正好 zhèng hǎo HSK 2 1
néng HSK 1 8
眼皮底下 yǎn pí dǐ xia 1
树立 shù lì HSK Advanced 1
榜样 bǎng yàng HSK Advanced 1
高兴 gāo xìng HSK 1 2
二十一世纪 èr shí yī shì jì 1
城市 chéng shì HSK 3 1
女性 nǚ xìng HSK 5 1
一个人 yī gè rén   1
要有 yào yǒu   1
  1
概率 gài lǜ HSK Advanced 1
Zhōng HSK 1 2
头奖 tóu jiǎng   2
差不多 chà bu duō HSK 2 1
哎呀 āi yā HSK Advanced 2
chuáng HSK 1 2
舒服 shū fu HSK 2 2
tài HSK 1 6
干吗 gàn má HSK 3 3
姐姐 jiě jie   10
弄乱 nòng luàn   1
不会 bù huì   5
个人 gè rén HSK 3 1
信任 xìn rèn HSK 3 1
荔枝 lì zhī   1
一边 yī biān HSK 1 1
zhàn HSK 1 2
关系 guān xi HSK 3 1
bāng HSK 1 6
HSK 5 1
quē HSK 3 1
HSK 5 1
奶糖 nǎi táng   2
HSK 1 1
为了 wèi le HSK 3 1
HSK 1 1
编排 biān pái HSK Advanced 1
xiǎo HSK 1 1
节目 jié mù HSK 2 2
yǎn HSK 3 3
háng HSK 1 9
预备 yù bèi HSK 5 1
tíng HSK 2 3
nào HSK 4 1
fēi HSK 4 2
xià HSK 5 1
不可 bù kě   2
吃完 chī wán   1
fàn HSK 1 2
非得 fēi děi HSK Advanced 1
阑尾炎 lán wěi yán 1
不行 bù xíng HSK 2 2
饿 è HSK 1 6
zhuō   1
丰盛 fēng shèng HSK Advanced 1
晚餐 wǎn cān HSK 2 1
hòu HSK 1 1
现在 xiàn zài HSK 1 8
不能 bù néng   6
肚子 dù zi HSK 4 1
会不会 huì bù huì   1
chū HSK 1 3
他们 tā men HSK 1 3
下馆子 xià guǎn zi 1
要不 yào bù HSK Advanced 1
xiān HSK 1 5
liáng HSK 2 1
不可能 bù kě néng 1
要是 yào shi HSK 3 1
bàn HSK 1 1
dào HSK 2 1
shàng HSK 1 6
受不了 shòu bù liǎo HSK 4 2
xiàng HSK 2 1
bēi HSK 1 1
shuǐ HSK 1 2
后妈 hòu mā   3
闭嘴 bì zuǐ   2
chèn HSK Advanced 1
嘱咐 zhǔ fù HSK Advanced 1
两句 liǎng jù   1
记不住 jì bu zhù   1
已经 yǐ jīng HSK 2 2
nǎo   1
gōng HSK Advanced 1
不足 bù zú HSK 5 1
听清 tīng qīng   1
chǔ   1
可是 kě shì HSK 2 1
欺负 qī fu HSK 6 6
可以 kě yǐ HSK 2 5
奖励 jiǎng lì HSK 5 1
piàn HSK 2 1
火腿肠 huǒ tuǐ cháng 1
jià HSK 5 1
快点 kuài diǎn   2
热烈 rè liè HSK 3 1
房间 fáng jiān HSK 1 4
进来 jìn lái HSK 1 2
吃饭 chī fàn HSK 1 2
洗手 xǐ shǒu   3
洗手间 xǐ shǒu jiān HSK 1 1
HSK 1 4
懂事 dǒng shì HSK Advanced 1
习惯 xí guàn HSK 2 7
yòng HSK 1 1
消毒 xiāo dú HSK 5 1
湿 shī HSK 4 1
纸巾 zhǐ jīn   1
行李 xíng li HSK 3 1
HSK 1 2
zán HSK 2 3
xìng HSK 2 1
家里 jiā lǐ HSK 1 2
shòu HSK 3 3
尊重 zūn zhòng HSK 5 2
人身 rén shēn HSK Advanced 1
自由 zì yóu HSK 2 2
ma HSK 6 4
反正 fǎn zhèng HSK 3 2
晚上 wǎn shang HSK 1 1
jiǎo HSK 2 6
绝对 jué duì HSK 3 2
上床 shàng chuáng 1
对了 duì le   3
那个 nà ge   6
放心 fàng xīn HSK 2 1
xiàng HSK 2 2
原来 yuán lái HSK 2 1
定位 dìng wèi HSK 6 1
别人 bié ren HSK 1 3
生存 shēng cún HSK 3 1
起点 qǐ diǎn HSK 6 1
de HSK 4 1
猴孩子 hóu hái zi   2
men   2
开饭 kāi fàn   1
zuò HSK 1 5
旁边 páng biān HSK 1 1
大虾 dà xiā   1
dàn HSK 2 2
正确 zhèng què HSK 2 1
健康 jiàn kāng HSK 2 1
观念 guān niàn HSK 3 1
今天 jīn tiān HSK 1 1
第一 dì yī   2
wéi HSK 2 3
迎接 yíng jiē HSK 3 1
专门 zhuān mén HSK 3 1
cháng HSK 5 2
茄子 qié zi   2
帮助 bāng zhù HSK 2 1
xià HSK 1 1
梅梅     2
děi HSK 1 1
大家 dà jiā HSK 2 1
互相 hù xiāng HSK 3 1
慢慢 màn màn HSK 3 1
恐怕 kǒng pà HSK 3 1
cài HSK 1 2
shú HSK 2 2
一会 yī huì   1
等一会 děng yī huì 1
一早 yī zǎo HSK Advanced 1
哪儿 nǎ r HSK 1 4
chǎn HSK Advanced 1
确定 què dìng HSK 3 1
污染 wū rǎn HSK 5 1
qiào HSK Advanced 2
fáng HSK 3 1
wěi   1
标志 biāo zhì HSK 4 2
以为 yǐ wéi HSK 2 1
正宗 zhèng zōng HSK Advanced 1
那种   1
zhá HSK Advanced 1
xiè   1
cái HSK 2 1
这样 zhè yàng HSK 2 2
认为 rèn wéi HSK 2 1
nín HSK 1 2
主见 zhǔ jiàn   2
建议 jiàn yì HSK 3 2
第一次 dì yī cì   1
团圆 tuán yuán HSK Advanced 1
gān HSK 1 1
HSK 1 1
HSK 2 1
祝酒 zhù jiǔ   1
HSK 2 2
一般 yī bān HSK 2 2
zhì HSK Advanced 1
jiǔ HSK 2 1
肯定 kěn dìng HSK 5 2
作文 zuò wén HSK 2 2
bàng HSK 5 1
北京市 Běi jīng Shì 1
比赛 bǐ sài HSK 3 1
特等 tè děng   1
jiǎng HSK 4 1
今后 jīn hòu HSK 2 1
独立 dú lì HSK 4 1
人格 rén gé HSK Advanced 1
得到 dé dào HSK 1 1
有权 yǒu quán   4
衣食住行 yī shí zhù xíng HSK Advanced 1
HSK 3 1
方面 fāng miàn HSK 2 1
保持 bǎo chí HSK 3 2
自己 zì jǐ HSK 2 2
个性 gè xìng HSK 3 1
不容 bù róng HSK Advanced 1
质疑 zhì yí HSK Advanced 1
第二 dì èr   1
随便 suí biàn HSK 2 1
东西 dōng xī HSK 1 1
敲门 qiāo mén HSK 5 1
请进 qǐng jìn HSK 1 1
说话 shuō huà HSK 1 2
  3
决定 jué dìng HSK 3 1
干什么 gàn shén me HSK 1 4
回答 huí dá HSK 1 2
问题 wèn tí HSK 2 2
沉默 chén mò HSK 4 1
时候 shí hou HSK 1 1
请勿打扰 qǐng wù dǎ rǎo 1
刘梅     1
不用 bú yòng HSK 1 1
到底 dào dǐ HSK 3 1
tīng HSK 1 2
从小 cóng xiǎo HSK 2 1
偏心 piān xīn   1
小时候 xiǎo shí hou HSK 2 1
好像 hǎo xiàng HSK 2 2
cháng HSK 2 1
时间 shí jiān HSK 1 2
在一起 zài yī qǐ   1
清楚 qīng chu HSK 2 1
委屈 wěi qu HSK Advanced 3
趁早 chèn zǎo HSK Advanced 1
说出 shuō chū   1
说出来 shuì chū lai 3
HSK 2 8
要不然 yào bù rán HSK 6 1
HSK 4 1
道歉 dào qiàn HSK 6 1
确实 què shí HSK 3 3
不像话 bù xiàng huà HSK Advanced 1
抽时间 chōu shí jiān 1
好好 hǎo hǎo HSK 3 1
教育 jiào yù HSK 2 2
批评 pī píng HSK 3 1
zhǔn HSK 3 1
主意 zhǔ yi HSK 3 1
狠毒 hěn dú   1
diē HSK Advanced 1
只好 zhǐ hǎo HSK 3 1
rěn HSK 5 1
通情达理 tōng qíng dá lǐ 1
善解人意 shàn jiě rén yì 1
nán HSK 1 1
HSK Advanced 1
肩膀 jiān bǎng HSK Advanced 1
mén HSK 1 1
lián HSK 3 1
huí HSK 1 3
不知道 bù zhī dào 2
箱子 xiāng zi HSK 4 1
说明 shuō míng HSK 2 1
起码 qǐ mǎ HSK 5 1
pǎo HSK 1 2
凭什么 píng shén me 1
zhāo HSK 6 2
HSK 2 1
先发制人 xiān fā zhì rén 1
多年来 duō nián lái HSK Advanced 1
guǎn HSK 3 1
得很 de hěn   1
爱心 ài xīn HSK 3 3
耐心 nài xīn HSK 5 5
宽大为怀 kuān dà wéi huái 3
出去 chū qù HSK 1 1
收拾 shōu shi HSK 5 2
jiǎ HSK 2 1
福分 fú fen   1
难道 nán dào HSK 3 1
wèn HSK 1 1
比如 bǐ rú HSK 2 1
熟悉 shú xī HSK 5 2
周边 zhōu biān HSK Advanced 1
环境 huán jìng HSK 3 1
那么 nà me HSK 2 2
zǎo HSK 1 1
yuǎn HSK 1 1
小区 xiǎo qū HSK Advanced 1
后头 hòu tou HSK 4 1
花园 huā yuán HSK 2 1
回头 huí tóu HSK 5 1
dài HSK 2 1
有时 yǒu shí   1
jiān HSK 1 1
享受 xiǎng shòu HSK 5 1
待遇 dài yù HSK 4 1
音响 yīn xiǎng HSK Advanced 1
kāi HSK 1 1
喜欢 xǐ huan HSK 1 1
枕巾 zhěn jīn   5
HSK 4 6
HSK 3 5
只要 zhǐ yào HSK 2 1
没错 méi cuò HSK 4 1
当成 dàng chéng HSK 6 1
脚丫子 jiǎo yā zi   1
捣乱 dǎo luàn HSK Advanced 1
对于 duì yú HSK 4 1
来讲 lái jiǎng   1
到了 dào liǎo   1
帽子 mào zi HSK 4 1
摘下 zhāi xià   1
zhāi HSK 5 1
四十 sì shí   2
HSK 1 2
dào HSK 1 2
十六 shí liù   2
明天 míng tiān HSK 1 1
之前 zhī qián HSK 4 1
jiē HSK 2 2
rǎn HSK 5 1
chéng HSK 2 1
黑色 hēi sè HSK 2 1
发现 fā xiàn HSK 2 1
佩服 pèi fú HSK Advanced 1
HSK 2 4
可能 kě néng HSK 2 1
介绍 jiè shào HSK 1 1
一下 yī xià   1
这位 zhè wèi   2
男朋友 nán péng you HSK 1 3
狂野 kuáng yě   1
男孩 nán hái   1
爱情 ài qíng HSK 2 2
huǒ HSK 3 1
燃烧 rán shāo HSK 4 1
整个 zhěng gè HSK 3 1
沙漠 shā mò HSK 5 1
不满意 bù mǎn yì   1
什么人 shén me rén 1
象征 xiàng zhēng 1
花朵 huā duǒ   1
多么 duō me HSK 2 1
芬芳 fēn fāng HSK Advanced 1
千万 qiān wàn HSK 3 1
别着急 bié zháo jí   1
一定要 yī dìng yào 1
着急 zháo jí HSK 4 1
不着 bù zháo   1

 

Link to comment
Share on other sites

Site Sponsors:
Pleco for iPhone / Android iPhone & Android Chinese dictionary: camera & hand- writing input, flashcards, audio.
Study Chinese in Kunming 1-1 classes, qualified teachers and unique teaching methods in the Spring City.
Learn Chinese Characters Learn 2289 Chinese Characters in 90 Days with a Unique Flash Card System.
Hacking Chinese Tips and strategies for how to learn Chinese more efficiently
Popup Chinese Translator Understand Chinese inside any Windows application, website or PDF.
Chinese Grammar Wiki All Chinese grammar, organised by level, all in one place.

Join the conversation

You can post now and select your username and password later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Click here to reply. Select text to quote.

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...